Patchwork & Quiltshop

Marijke van Hesse

 

 

Algemene voorwaarden van PATCHWORK & QUILTSHOP MARIJKE VAN HESSE te ROTTERDAM

Artikel 1.Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse zijn de hierna genoemde (leverings)voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Betalingen & bestellingen
2.1 Bestellingen worden uitgevoerd na vooruitbetaling, tenzij betaling per creditcard (Visa of Mastercard) is overeengekomen.
2.2 Betaling is mogelijk op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse.
2.3 Indien de door u bestelde stof- of quiltmaterialen tijdelijk niet verkrijgbaar zijn, worden deze zo snel mogelijk nageleverd.
2.4 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, betalings- en algemene voorwaarden van Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse akkoord gaat.
2.5 Indien het door u het opgegeven e-mail adres onjuist is, kunt u de orderbevestiging niet ontvangen. De gemaakte bestelling kan dan ook niet uitgeleverd worden.

Artikel 3. Leveringen
3.1 De door Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is, zonder nadere ingebrekestelling.
3.2 Artikelen worden verstuurd via TNT Post of derden.
3.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.4 Wij streven ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden.
3.5 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
3.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3.7 Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de artikelen tijdens het verzenden via derden.

Artikel 4. Ruilen & retourneren
4.1 Stoffen kunnen niet geruild worden.
4.2 Boeken kunnen niet geruild worden.
4.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse te retourneren. Uitzonderingen zijn hierboven beschreven (Artikel 4). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
4.4 Is er een artikel verkeerd opgestuurd, dan wordt dat kosteloos door ons omgeruild.
Neem hier contact met ons op binnen 3 werkdagen (zie artikel 3.5) .
4.5 De kleuren van de stof kunnen een afwijking hebben t.o.v. de kleur op het beeldscherm. Op kleurafwijking kunnen geen artikelen retour worden gezonden.

Artikel 5. Aanbiedingen/overeenkomsten
5.1 Alle aanbiedingen van Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse zijn vrijblijvend. Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse.
Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Prijzen & kosten
6.1 De prijzen op de website worden vermeld in Euro's () inclusief btw.
6.2 De prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De kosten hiervan worden tijdens het afrekenen aan u bekend gemaakt.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is door haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlandse recht is van toepassing.
8.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 9. Privacy
9.1 Niets van de website van Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse mag zonder toestemming door derden worden gebruikt.
Alle rechten voorbehouden aan:
Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse

Schieweg 101C

3038 AK ROTTERDAM

Telefoon +31 (0) 10 4669360
9.2 Alle, door u verstrekte gegevens via de website of per e-mail verkregen, worden alleen door ons gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

Aldus opgemaakt te Rotterdam op 1 juni 2010 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, waar Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse is ingeschreven onder nummer 24237324.

Onze Service
- Wij staan garant voor een goede kwaliteit van al onze artikelen.
- Wij bieden u een correcte service.
- We doen er alles aan om bij klachten en problemen de zaak zo snel mogelijk op te lossen.
Neem gerust hier contact met ons op.