Privacybeleid

Marijke van Hesse

uw specialist voor Quiltkits


Privacybeleid van Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse te Rotterdam


Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse – hierna te noemen P&Q shop – verwerkt van haar klanten, cursisten en andere geïnteresseerden.

Indien u zich aanmeldt als klant, cursist of geïnteresseerde bij P&Q shop of om andere redenen persoons- en/of bedrijfsgegevens aan P&Q shop verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid te verwerken.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Patchwork & Quiltshop Marijke van Hesse, Schieweg 101 C, 3038 AK Rotterdam, telefoonnummer 010-4669360, KvK nummer 24237324, BTW nummer 098125679B01.

P&Q shop is bereikbaar via info@mvhesse.nl


2. Welke gegevens verwerkt P&Q shop en voor welk doel


2.1 In het kader van aanmelding als klant, cursist of geïnteresseerde worden de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerkt:

a.Persoonsgegevens inclusief bedrijfsgegevens;

b.Adresgegevens, post- en/of afleveradres;

c.Telefoonnummer, emailadres

d.Overige persoonsgegevens die benodigd kunnen zijn voor samenwerking en contact.


2.2 P&Q shop verwerkt de in 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.De persoons- en/of bedrijfsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contacten welke zijn aangegaan door een aanvraag, offerte, cursusinschrijving, aankoop of andere vorm van communicatie

b.De persoons en/of bedrijfsgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en het maken van afspraken over cursussen en andere bedrijfsactiviteiten van P&Q shop.


2.3 De persoons- en/of bedrijfsgegevens worden bewaard zolang de relatie actief is.

Indien het onderhouden van contact niet meer opportuun is zal P&Q shop tot uiterlijk een jaar na afloop van de relatie de persoons- en/of bedrijfsgegevens bewaren.

2.4 P&Q shop zal de haar verstrekte persoons- en/of bedrijfsgegevens niet voor commerciële doeleinden beschikbaar stellen aan derden.


3. E-mail berichtgeving


P&Q shop gebruikt uw naam en e-mailadres om u door middel van nieuwsbrieven te informeren over activiteiten, diensten en andere relevante informatie. Afmelding voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink in de mailing en/of bericht aan P&Q shop.


4. Bewaartermijnen


P&Q shop verwerkt en bewaart de persoons- en/of bedrijfsgegevens gedurende de duur van de actieve relatie tot maximaal een jaar na de beëindiging daarvan. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd.


5. Beveilingsmaatregelen en verwerkers


5.1 Ter bescherming van de persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft P&Q shop passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


5.2 Voor de verwerking van de persoons- en/of bedrijfsgegevens kan P&Q shop gebruik maken van de diensten van derden als verwerker. Met de verwerker wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.


6. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen


6.1 Per email kunt u een verzoek indienen om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. P&Q shop zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren.


6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van uw persoons- en/of bedrijfsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met P&Q shop.


6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop P&Q shop uw persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met P&Q shop.


6.4 Eventuele andere vragen en opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@mvhesse.nl


7. Wijzigingen


Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website van P&Q shop bekend gemaakt.


Vastgesteld juni 2018